cs

   Soudní překlady

Překlady se soudním ověřením jsou sešívány s originálem nebo jeho notářsky ověřenou kopií a opatřeny kulatým razítkem soudního tlumočníka/překladatele se státním znakem a tlumočnickou/překladatelskou doložkou. Takto ověřený překlad výchozího dokumentu je poté uznáván ve všech německy mluvících zemích.     


    Co je to soudní překlad?

Soudní překlady, často také nazývané "soudně ověřené překlady", "úřední překlady" či krátce "ověřené překlady", jsou překlady vyhotovené soudním překladatelem, sloužící pro potřeby soudů, úřadů, státních institucí, firem v obchodním styku, ale i občanů při dokládání nejrůznějších skutečností obsažených v cizojazyčných či česky psaných dokumentech, a to jak v České republice, tak i v jiných státech. Soudní překladatelé jsou jmenováni Ministerstvem spravedlnosti dle zákona                č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb. a vyhlášky č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti.

Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

Tyto soudní překlady splňují podmínky pro předkládání dokumentů pro úřední potřeby, ale také zajišťují to, že např. překlad obchodní smlouvy či jiného právně závazného dokumentu doslovně souhlasí s originálem, což eliminuje případné škody, které mohou vzniknout z nepřesného překladu.

Soudní překlad lze vyhotovit k jakémukoliv typu originálního dokumentu či k jeho ověřené kopii.