cs

Překlady úředních dokladů

Provádím běžné i soudně ověřené překlady z němčiny do češtiny a opačně

Specializuji se na soudní překlady úředních a právních dokumentů:

  1. smlouvy všeho druhu, soudní rozsudky, notářské zápisy
  2. vysvědčení, diplomy, výuční listy, certifikáty
  3. lékařské zprávy, matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), zakladatelské listiny, závěti, žádosti o rozvod
  4. výpisy z obchodních rejstříků, živnostenských rejstříků, rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, plné moci, pojistky 
  5. potvrzení o příjmech, daňová přiznání, účetní uzávěrky
  6. technické průkazy k vozidlům
  7. dokumenty potřebné při komunikaci se zahraničními úřady a institucemi

Tyto překlady jsou platné pro všechny země světa a pro všechny úřady  v ČR.      V případě potřeby předem zařídím notářské ověření originálních listin.

Nově lze provést soudní překlad v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ                                     (je podepsán kvalifikovaným certifikátem s příznakem QESCD a opatřen časovým razítkem)

Tento elektronický překlad vám mohu zaslat:

  • e-mailem (pokud nepotřebujete překlad v listinné podobě),
  • přes Úschovnu Czech POINT (pro potřebu v listinné podobě, překlad získá právní sílu ověřené kopie),
  • datovou schránkou

Tlumočení svatebního obřadu

Tlumočení v německém jazyce

Profesionální tlumočnické služby z jazyka českého do německého a naopak poskytuji od roku 2000, kdy jsem byla jmenována soudní tlumočnicí rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. Spr. 2828/99. Jsem členkou Komory soudních tlumočníků České republiky.

Mám zkušenosti v tlumočení z německého jazyka do českého   (a naopak) v rámci spolupráce s Okresním soudem v Opavě, Magistrátem města Opavy, Městským úřadem v Hradci na Moravicí, notářskými a advokátními kancelářemi, Policií ČR včetně tlumočení na služebnách a na zahraničních služebních cestách po Evropě, dále při různých akcích jako jsou např. svatby a individuální tlumočení na základě potřeby a domluvy  s klientem.

Tlumočení na zahraničních školeních